Wniosek o wtórnik dowodu rejestracyjnego

Dowód rejestracyjny od Twojego pojazdu został zagubiony, skradziony albo doszczętnie zniszczony? pamiętaj że bez dowodu nie możesz jeździc pojazdem! Tutaj znajdziesz wzór wniosku o wtórnik dowdu rejestracyjnego, gotowego do wypełnienia i złożenia w swoim Urzędzie!
Pobierz wniosek o wtórnik dowodu rejestracyjnego.
Masz jakieś pytanie? bądź jakiś problem formalny związany ze swoim pojazdem? Zapraszamy na nasze forum! Tam postaramy się pomóc. www.forum.autownioski.pl
» Informacja prawna (jakie dokumenty należy przedstawić)

(...)" § § 10. 1. W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego pojazdu organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu wydaje wtórnik dowodu rejestracyjnego po:

1) przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana;
2) przedstawieniu tablic rejestracyjnych;
3)32) sprawdzeniu terminu następnego badania technicznego pojazdu w centralnej ewidencji pojazdów, o której mowa w art. 80a ustawy, a w przypadku braku informacji w tej ewidencji, po przedstawieniu wyciągu z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, określającego termin następnego badania technicznego pojazdu;
4) złożeniu przez właściciela stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.(...)"

(...)" § 2. W przypadku zniszczenia dowodu rejestracyjnego pojazdu w stopniu powodującym jego nieczytelność organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu wydaje wtórnik dowodu rejestracyjnego po:

1) oddaniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego;
2) przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana;
3) przedstawieniu tablic rejestracyjnych;
4)33) sprawdzeniu terminu następnego badania technicznego pojazdu w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, jeżeli nie jest on możliwy do odczytania – w centralnej ewidencji pojazdów, o której mowa w art. 80a ustawy, a w przypadku braku informacji w tej ewidencji, po przedstawieniu wyciągu z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, określającego termin następnego badania technicznego pojazdu.(...)"

Źródło: Obwieszczenie Ministra Infratutury i Rozwoju z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. Poz. 1522

Reklama