Wniosek o wtórnik nalepki kontrolnej na szybe

Wymieniałeś szybe i nalepka kontrolna została uszkodzona? tutaj znajdziesz wzór wniosku o wtórnik naleki kontrolnej na szybe, gotowego do wypełnienia i złożenia w swoim Urzędzie!
Pobierz wniosek o wtórnik nalepki kontrolnej na szybe.
Masz jakieś pytanie? bądź jakiś problem formalny związany ze swoim pojazdem? Zapraszamy na nasze forum! Tam postaramy się pomóc. www.forum.autownioski.pl
» Informacja prawna (jakie dokumenty należy przedstawić)

(...)"§ 11. W przypadku utraty lub uszkodzenia nalepki kontrolnej organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu wydaje wtórnik nalepki po:

1) przedstawieniu dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, jeżeli była wydana;
2) złożeniu przez właściciela pojazdu stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.(...)"

Źródło: Obwieszczenie Ministra Infratutury i Rozwoju z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. Poz. 1522

Reklama