Wniosek o wymiane/wydanie/wtórnik prawa jazdy

Poniżej możesz pobrać gotowy wniosek o wymiane prawa jazdy, wtórnika z powodu utraty dokumentu lub zagubienia, jak i o wydanie nowego prawa jazdy (dla pierwszego kierowcy. profil kadnydata na kierowce PKK)
Wniosek o wymiane prawa jazdy z powodu zmiany nazwiska, zmiany adresu, terminu ważności (badania lekarskiego), wtórnika prawa jazdy z powodu zagubienia, zniszczenia dokumentu w stopniu powodujacym jego nieczytelności, wymiane prawa jazdy dla kierowcy zawodowego, profilu kandydata na kierowce, pierwszego prawa jazdy dla osoby kierującej pojazdem
Pobierz wniosek o wymiane/wydanie/wtórnik prawa jazdy.
Tagi: wniosek o wymiane/nowe prawa jazdy z powodu zmiany nazwiska, zmiany adresu, terminu ważności (badania lekarskiego), wniosek o wydanie wtórnika prawa jazdy z powodu zagubienia, zniszczenia dokumentu w stopniu powodujacym jego nieczytelności, wniosek o wydanie profilu kandydata na kierowce, pierwszego prawa jazdy dla osoby kierującej pojazdem,wniosek o wydanie prawa jazdy na nowe, generator, formularz o wymiane prawa jazdy, uzuełnij wniosek o wymiaen prawa jazdy online, komputerowo i wydrukuj, wzór, druk wniosku o wymiane prawa jazdy kierowcy zawodowego, wymiane prawa jazdy z powodu zagubienia
** zalecane użycię przeglądarki Google Chrome lub programu Adobe Acrobat Reader DC.
» Opis kategorii prawa jazdy:

Kategoria AM:
a) motorowerem,
b) czterokołowcem lekkim;

Kategoria A1:
a) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Kategoria A2:
a) motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Kategoria A:
a) motocyklem,
b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Kategoria Kategoria B1:
a) czterokołowcem,
b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Kategoria B:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2,
d) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Kategoria C1:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu,
b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Kategoria C:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Kategoria D1:
a) autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nieprzekraczającej 8 m,
b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Kategoria D:
a) autobusem,
b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Kategoria T:
a) ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
b) zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami),
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Kategoria B+E, C+E lub D+E:
– pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą (przyczepami), przy czym w zakresie kategorii B+E dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t;

Kategoria C1+E:
– zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii C1 i przyczepy;

Kategoria D1+E:
– zespołem pojazdów składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii D1 i przyczepy;

Kategoria B i C1+E, B i D1+E, B i C+E lub B i D+E:
– zespołem pojazdów określonym w prawie jazdy kategorii B+E;

Kategoria C+E i D:
– zespołem pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D+E.

Źródło: Obwieszczenie Ministra Infratutury i Rozwoju z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami. Poz. 155

Reklama