Wniosek o wtórnik tablicy rejestracyjnej

Zagubiłeś tablice rejestracyjną od swojego pojazdu? tutaj znajdziesz wzór wniosku o wtórnik tablicy rejestracyjnej, gotowego do wypełnienia i złożenia w swoim Urzędzie!
Pobierz wniosek o wtórnik tablicy rejestracyjnej.
Masz jakieś pytanie? bądź jakiś problem formalny związany ze swoim pojazdem? Zapraszamy na nasze forum! Tam postaramy się pomóc. www.forum.autownioski.pl
» Informacja prawna (jakie dokumenty należy przedstawić)

(...)" § 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1–3, organ rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu może wydać zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne (wtórnik) z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego, po przedstawieniu przez właściciela pojazdu:

1) dowodu rejestracyjnego;
2) karty pojazdu, jeżeli była wydana;
3) stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.(...)"

Źródło: Obwieszczenie Ministra Infratutury i Rozwoju z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. Poz. 1522

Reklama