Data dodania: 01-01-2023 r.

Jak zarejestrować pojazd (np. samochód, motocykl) bez zameldowania na adres zamieszkania


Chcemy złożyć wniosek o rejestracje lub przerejestrowanie pojazdu w Wydziale Komunikacji urzędu (Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta na prawach powiatu) zgodnie z miejscem naszego zamieszkania lub czasowego zamieszkania ale dostaliśmy "ustną" odmowę ponieważ urzędnik wskazał nam że nie jesteśmy zameldowani w tym miejscu? Nie daj się wprowadzić i nie dopuść odrzucenia wniosku.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym który mówi nam że:
 • Art. 73. ust. 1. Rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela, starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania (siedzibę), wydając dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną, jeżeli jest wymagana, z zastrzeżeniem ust. 2–5.
 • Art. 74. 1. Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje, w przypadkach określonych w ust. 2, organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce stałego zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania właściciela pojazdu, wydając decyzję o czasowej rejestracji pojazdu, pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne.
 • Z urzędu - po złożeniu wniosku o rejestracje pojazdu
 • na wniosek właściciela pojazdu – w celu umożliwienia: wywozu pojazdu za granicę, przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy.
 • 1a. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b, czasowej rejestracji może dokonać również organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce zakupu pojazdu lub jego odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W związku z powyższym mamy jednoznaczenie wskazane miejsce gdzie musimy złożyć wniosek o rejestracje naszego pojazdu i jest to miejsce zamieszkania. Zgodnie z art 25 ustawy - Kodeks Cywilny "Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.".
Idąc dalej, w przypadku złożenia wniosku o rejestracje pojazdu, czasowej rejestracji pojazdu obowiązuje nas ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w której wskazaną mamy właściwość miejscową który organ ma rozpatrzyć złożony wniosek:
 • Art. 21. § 1. Właściwość miejscową organu administracji publicznej ustala się:
 • 1) w sprawach dotyczących nieruchomości – według miejsca jej położenia; jeżeli nieruchomość położona jest na obszarze właściwości dwóch lub więcej organów, orzekanie należy do organu, na którego obszarze znajduje się większa część nieruchomości;
 • 2) w sprawach dotyczących prowadzenia zakładu pracy – według miejsca, w którym zakład pracy jest, był lub ma być prowadzony;
 • 3) w innych sprawachwedług miejsca zamieszkania (siedziby) w kraju, a w braku zamieszkania w kraju – według miejsca pobytu strony lub jednej ze stron; jeżeli żadna ze stron nie ma w kraju zamieszkania (siedziby) lub pobytu – według miejsca ostatniego ich zamieszkania (siedziby) lub pobytu w kraju.
 • § 2. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób wskazany w § 1, sprawa należy do organu właściwego dla miejsca, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące wszczęcie postępowania, albo w razie braku ustalenia takiego miejsca – do organu właściwego dla obszaru dzielnicy Śródmieście w m.st. Warszawie.
Nie ma nigdzie mowy, że rejestracji pojazdu mamy dokonać według miejsce zameldowania. Jasno jest wskazane miejsce zamieszkania lub czasowe miejsca zamieszkania. Organ który odmawia nam rejestracja z takiego powodu wprowadza nas w błąd i naraża na dodatkową stratę czasu oraz pieniędzy poniesionych na dojazd do innego urzędu w którym i tak nie powinniśmy pojazd zarejestrować, gdyż zgodnie z przepisami powinien nas odesłać do organu właściwego zgodnie z miejscem zamieszkania.

Co zrobić jeśli Wydział Komunikacji nadal odmawia nam rejestracji i odsyła do miejsca zameldowania?

W przypadku gdy urząd dalej będzie wprowadzał nas w błąd, oczekuj od niego wydania decyzji o odmowie rejestracji (nie daj się zbyć ustnie) i złóż na dzienniku podawczym lub u urzędnika następujące dokumenty.
 • Uzupełniony wniosek o rejestracje pojazdu,
 • Oryginały dokumentów (kopie zostaw dla siebie),
 • Oświadczenie o miejscu zamieszkania lub oświadczenie o czasowym miejscu zamieszkania (tutaj wzory gotowe do pobrania)
oraz złożenie podania o przyjęcie wniosku i wydanie dowodu rejestracyjnego zgodnie z obowiązującymi w kraju przepisami w sprawie rejestracji pojazdu zawartych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
Pobierz wzór podania

Komentarze


Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz


Nick:

Kod potwierdzający:
X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.