Oświadczenie karne z artykułu 233 kodeksu karnego

Tutaj pobierzesz wzór oświadczenia karnego z art. 233 kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań.
Art. 233 § 1 K.K. "Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do trzech lat".
Pobierz oświadczenie karne.

Reklama