Wniosek o wydanie nalepki (zielonej) uprawniającej do wjazdu pojazdem w strefę czystego transportu


W związku ze zmianą przepisów w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania emisji zanieczyszczeń z transportu na zdrowie ludzi i środowisko na terenie gminy można ustanowić strefę czystego transportu obejmującą drogi, których zarządcą jest gmina, do której zakazuje się wjazdu pojazdów samochodowych napędzanymi olejem napędowym, benzyną lub gazem-lpg.
Oznaczenie nalepką nie jest wymagane, jeżeli pojazd elektryczny lub napędzany wodorem jest oznaczony tablicami zielonymi lub oznaczony nalepką umieszczoną na przedniej szybie pojazdu, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, wskazującej na zasilanie pojazdu wodorem (H) lub energią elektryczną (EE) oraz gazem ziemnym (LNG, CNG).

Dla jakich pojazdów wymagana jest nalepka uprawiająca do wjazdu w strefę czystego transportu?

 • pojazdów elektrycznych - nie posiadających zielonych tablic,
 • pojazdów napędzanych wodorem,
 • pojazdów napędzanych gazem ziemnym,
 • pojazdów wyłączonych na podstawie uchwały rady gminy,

Jakie pojazdy są zwolnione z zakazu wjazdu do strefy czystego transportu?

 • 1. Pojazdy:
 • a) Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej, jednostek ochrony przeciwpożarowej, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa oraz służb ratowniczych,
 • b) używane we flocie obsługującej Kancelarię Prezesa Rady Ministrów,
 • c) zarządów dróg i realizujące zadania na rzecz zarządców dróg,
 • d) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi,
 • e) urzędów morskich realizujących zadania w pasie technicznym i ochronnym wybrzeża oraz w portach i przystaniach morskich,
 • f) posiadające odpowiednie oznaczenie, którymi poruszają się osoby niepełnosprawne,
 • g) Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, inne niż wykorzystywane wyłącznie do przewozu osób;
 • 2) specjalistyczne środki transportu sanitarnego, wykorzystywane przez zespoły ratownictwa medycznego oraz zespoły transportu sanitarnego;
 • 3) autobusy zeroemisyjne;
 • 4) autobusy szkolne.

Ile kosztuje wydanie zielonej nalepki na szybę?

Koszt wydania nalepki zezwalającej na wjazd do strefy czystego transportu wynosi 5 zł i stanowi ona dochód gminy.

Kto wydaję nalepkę i gdzie złożyć wniosek?

Nalepkę, o której mowa wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta ustanowionej strefy.

Jakie dokumenty są wymagane do otrzymania zielonej nalepki na szybę zezwalającej na wjazd do strefy czystego transportu?

 • Wniosek (do pobrania poniżej)
 • Kserokopia dowodu rejestracyjnego
 • Pełnomocnictwo (upoważnienie) jeżeli wniosek nie będzie składał właściciel pojazdu,

Jak wygląda nalepka zezwalająca na wjazd do strefy czystego transportu?

Ile wynosi kara za wjazd do strefy czystego transportu bez odpowiedniego oznaczenia

Zgodnie z art. 96c. Kodeksu wykroczeń: "Kto nie przestrzega zakazu wjazdu do strefy czystego transportu podlega karze grzywny do 500 złotych".

Wzór - Wniosek o wydanie nalepki (zielonej) uprawniającej do wjazdu pojazdem w strefę czystego transportu

Pobierz darmowy druk wzoru wniosku do uzupełnienia i wydrukowania w formatach pliku .pdf, .doc (word) oraz .jpg.

Pobierz wzór, druk lub formularz w formacie PDF - Wniosek o wydanie nalepki uprawniającej do wjazdu pojazdem w strefę czystego transportuPobierz wzór, druk lub formularz w formacie DOC - Wniosek o wydanie nalepki uprawniającej do wjazdu pojazdem w strefę czystego transportuPobierz wzór, druk lub formularz w formacie JPG - Wniosek o wydanie nalepki uprawniającej do wjazdu pojazdem w strefę czystego transportuFormularz internetowy online (uzupełnij i wydrukuj) - Wniosek o wydanie nalepki uprawniającej do wjazdu pojazdem w strefę czystego transportu

Komentarze


Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz


Nick:

Kod potwierdzający:

Inne dokumenty do pobrania

X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.