Wniosek o wydanie KKK (Karty Kwalifikacji Kierowcy)


KKK (Karta Kwalifikacji Kierowcy) jest to dokument potwierdzający uprawnienie do kierowania zawodowo pojazdem kat C, CE, D, DE dla osób nie spełniających warunku zamieszkania na terenie Polski, którzy nie mogą wymienić prawa jazdy na polskie z wpisem kodu 95. Pobierz darmowy wzór wniosku o wydanie "Karty Kwalifikacyjnej Kierowcy".
Dokument o nazwie Kartą Kwalifikacji Kierowcy od dłuższego czasu jest używany w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Polscy kierowcy zamiast karty kwalifikacji w dokumencie prawie jazdy mają wpis tzw. kod 95 z datą ważności. Wpis ten jest oznaczeniem ich kwalifikacji zawodowej.
Karta Kwalifikacji Kierowcy jest dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań do wykonywania zawodu w zakresie kategorii C, C+E lub D, D+E, jeżeli nie ma możliwości umieszczenia takiej informacji w krajowym dokumencie prawie jazdy.

Ile kosztuje wydanie Karty Kwalifikacyjnej Kierowcy?

Koszt wydania Karty Kwalifikacyjnej Kierowcy wynosi 150,50 zł.

Gdzie należy złożyć wniosek o wydanie Karty Kwalifikacyjnej Kierowcy?

Wniosek o wydanie Karty Kwalifikacyjnej Kierowcy (KKK) składasz w urzędzie (Starostwie lub w Urzędzie Miasta miasta na prawach powiatu) zgodnie z miejscem zamieszkania wnioskodawcy.

Jak wygląda KKK (Karta Kwalifikacji Kierowcy)

Co potrzebuje do wydania Karty Kwalifikacyjnej Kierowcy (KKK)?

 • kserokopia posiadanego prawa jazdy,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • oświadczenie o spełnieniu warunku określonego w art. 39b ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym - w przypadku ubiegania się o profil kierowcy zawodowego potrzebny do uzyskania kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej;
 • oświadczenie o spełnieniu warunku określonego w art. 39d ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym - w przypadku ubiegania się o profil kierowcy zawodowego potrzebny do ukończenia szkolenia okresowego;
 • wydane w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej lub oświadczenie o wydaniu w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej - w przypadku ubiegania się o wydanie profilu kierowcy zawodowego, który jest potrzebny do uzyskania kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji uzupełniającej przyśpieszonej;
 • wydane w Rzeczypospolitej Polskiej w odpowiednim zakresie świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej lub oświadczenie o wydaniu w Rzeczypospolitej Polskiej w odpowiednim zakresie świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej - w przypadku ubiegania się o wydanie profilu kierowcy zawodowego, który jest potrzebny do ukończenia szkolenia okresowego; warunek nie dotyczy przypadku wydania do dnia 10 września 2008 r. prawa jazdy kategorii D1, D1+E, D i D+E lub do dnia 10 września 2009 r. prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C lub C+E;
 • kopię karty kwalifikacji kierowcy lub prawa jazdy z wpisem kodu 95, które zostały wydane w odpowiednim zakresie przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwo członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, lub oświadczenie o wydaniu takiej karty - w przypadku ubiegania się o wydanie profilu kierowcy zawodowego, który jest potrzebny do:
  a) uzyskania kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej, jeżeli nie posiada wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie w odpowiednim zakresie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej,
  b) ukończenia szkolenia okresowego, jeżeli nie posiada wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie w odpowiednim zakresie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej, a prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D lub D+E wydano po dniu 10 września 2008 r. lub prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C lub C+E wydano po dniu 10 września 2009 r.;
 • kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym, jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię, na której jest w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię, na której jest w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się dołączenie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty kwalifikacji kierowcy oraz opłaty ewidencyjnej;

Wzór - Wniosek o wydanie KKK (Karty Kwalifikacji Kierowcy)

Pobierz darmowy druk wzoru wniosku do uzupełnienia i wydrukowania w formatach pliku .pdf, .doc (word) oraz .jpg.

Pobierz wzór, druk lub formularz w formacie PDF - Wniosek o wydanie KKK (Karty Kwalifikacji Kierowcy)Pobierz wzór, druk lub formularz w formacie DOC - Wniosek o wydanie KKK (Karty Kwalifikacji Kierowcy)Pobierz wzór, druk lub formularz w formacie JPG - Wniosek o wydanie KKK (Karty Kwalifikacji Kierowcy)Formularz internetowy online (uzupełnij i wydrukuj) - Wniosek o wydanie KKK (Karty Kwalifikacji Kierowcy)

Komentarze


#1 | MichalW dnia 22/07/2022 07:26
No Avatar
Właśnie tego szukałem, dziękuje

Dodaj komentarz


Nick:

Kod potwierdzający:

Inne dokumenty do pobrania

X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.