Wniosek o wydanie PKK (Profilu Kandydata Kierowcy)

Poniżej możesz pobrać gotowy wzór wniosku o wydanie Pofilu Kandydata na Kierowce (Profilu PKK). O Profil ubiegasz się na podstawie ogólnodostępnego wniosku o wydanie praw jazdy.

Co należy mieć, i jakie warunki spełniać aby otrzymać PKK:
- aktualne orzeczenie lekarskie (od lekarza uprawnionego do badań lekarskich osób kierującymi pojazdami)
- jedno zdjęcie o rozmiarze 3,5cm x 4,5cm (z profilu)
- dowód osobisty/paszport, albo zaświadczenie z ewidencji i meldunku
- zgode rodzica do rozpoczęcia kursu (w przypadku osób nie pełnoletnich) - (wzór tutaj)
- oświadczenie o miejscu zamieszkania w przypadku gdy nie legitymujesz sie dokumentem z aktualnym adresem (np. nowy dowód osobisty lub paszport)
- o PKK możesz starać trzy miesiące przed ukończeniem pełnletności (18 lat)Instrukcja:
Osoby ubigające się o PKK uzupelniają na wniosku punkty: A, C, F oraz G
Pobierz wniosek o wydanie PKK (Profilu Kandydata Kierowcy).
Z tym wzorem można wnioskować o:
- Profil Kadydata Kierowce (Profil PKK) na kategore: AM, A1, A2, A, B, B1, C, C1, D, D1, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E, T

» Opis kategorii prawa jazdy:

Kategoria AM:
a) motorowerem,
b) czterokołowcem lekkim;

Kategoria A1:
a) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Kategoria A2:
a) motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Kategoria A:
a) motocyklem,
b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Kategoria Kategoria B1:
a) czterokołowcem,
b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Kategoria B:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2,
d) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Kategoria C1:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu,
b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Kategoria C:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Kategoria D1:
a) autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nieprzekraczającej 8 m,
b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Kategoria D:
a) autobusem,
b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Kategoria T:
a) ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
b) zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami),
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Kategoria B+E, C+E lub D+E:
– pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą (przyczepami), przy czym w zakresie kategorii B+E dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t;

Kategoria C1+E:
– zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii C1 i przyczepy;

Kategoria D1+E:
– zespołem pojazdów składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii D1 i przyczepy;

Kategoria B i C1+E, B i D1+E, B i C+E lub B i D+E:
– zespołem pojazdów określonym w prawie jazdy kategorii B+E;

Kategoria C+E i D:
– zespołem pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D+E.

Źródło: Obwieszczenie Ministra Infratutury i Rozwoju z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami. Poz. 155

Reklama